جدول تخفیفات شهریه دانشجویان موسسه آموزش عالی کار

ماده عنوان   و میزان تخفیف اعمال شده مقطع تحصیلی اعمال شده واحد اعمال شده 1 میزان 20% تخفیف در شهریه متغیر دانشجویان  به شرط کارگربودن خود دانشجو یا عضویت  والدین او در خانه کارگر  در زمان قبولی دانشجو (تخفیف این ماده شامل شهریه متغیر پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد نمی باشد) تمام مقاطع تحصیلی هر 3 [...]

1397.05.17 37