نشریات
- ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی معارف
- ماهنامه علمی - آموزشی (تخصصی مدیریت) تدبیر
- ویژه نامه مدیریت در ایران - گزیده مدیریت
- ماهنامه اقتصادی و مالی بین الملل -اقتصاد ایران
-  ماهنامه فرهنگی -سیاسی  حیات- بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)
-  مجله فنی و مهندسی ساخت و تولید
- فصلنامه  فرهنگی -پژوهشی فرهنگ و دین زنجان
- نشریه  تحلیلی - تبیینی  پنجاه و هفت
- ماهنامه  فنی - تخصصی دانش نما