معرفی مدیر پژوهشی
نام و نام خانوادگی : ایمان آریافرد
تحصیلات: دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل
عضو هئیت علمی گروه مدیریت و حسابداری
ارتباط مستقیم با مدیر پژوهشی
02435526560 داخلی 30
آپلود فایل
سوابق اجرایی
- مدیر پژوهش و ارتباط با صنعت  مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره از سال 91 تا کنون

- مدیر گروه حسابداری از سال 93 تا کنون

- مدرس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از سال 86 تاکنون