معرفی مدیر پژوهشی
نام و نام خانوادگی : رسول پهلوان پور
تحصیلات: دانشجوی دکتری معماری
عضو هئیت علمی گروه عمران و معماری
ارتباط مستقیم با مدیر پژوهشی
02435526560 داخلی 19
آپلود فایل
سوابق اجرایی
- مدیر پژوهش و ارتباط با صنعت  مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره از سال 96 تاکنون

- مدیر گروه معماری و عمران از سال 92 تا کنون
-  معاون آموزشی موسسه آموزش عالی کار خرمدره  از سال 92 تا 94

- مدرس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از سال 86 تاکنون