معرفی معاونت پژوهشی
بسیج نیروهای پژوهشی موسسه اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان، تدارک، پشتیبانی و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی، بر عهده واحد پژوهش موسسه می باشد. این واحد با توجه به انگیزه های پژوهشــی و زمینه های فراهم شده توسط قوانین و مقررات آموزشـی، مـالی و اداری، فـعالیت های پژوهشی را در قالب طرح های پیشـنهادی، پروژه های دانشـــجویی در مقاطع مختلف، نظارت بر خدمات رسـانی آزمایشـگاه ها و کارگاه های موسسه و تشـویق انتشـارات علمی  (اعم از کتاب و مقاله)، قانونمند نموده و مورد حمایت قرار می دهد.