تفاهم نامه های همکاری
تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره و سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان
تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره و شرکت DAS
تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره و شرکت بازرسی جوش سورنا