بازدید های علمی
بازدید از کارخانه شیشه فلوت قزوین اردیبهشت 94
بازدید از کارخانه فرش پارس مهرماه 94