معرفی ناثب رئیس موسسه آموزش عالی کار - واحد خرمدره
نام و نام خانوادگی : محمد حسن عبدالهی 
تحصیلات : دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع
- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
-مدرس دانشگاه زنجان، روزبه زنجان، علمی کاریردی زنجان
-رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد خانه کارگر استان زنجان
- نماینده تشکیلات خانه کارگر کشور در مراکز آموزش عالی وابسته در استان
زنجان
مطالب بیشتر: مشاهده و دانلود رزومه
ارتباط مستقیم با نائب رئیس