معرفی ریاست موسسه آموزش عالی کار - واحد خرمدره
نام و نام خانوادگی :مهدی سلیمانی 
تحصیلات : دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران 
-عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه اراک 87 تا 92 
- مدرس دانشگاه علم و صنعت (83 تا 87)و دانشگاه جامع علمی کاربردی(82تا87)
-کارشناس تست مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سازی سایپا(81 تا 83)
- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی اراک(93 تا کنون)
- مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه اراک (اسفند88 تا شهریور 92)
- مدیر گروه خودرو دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر تهران (84 تا 88)
- مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اراک (اسفند 88 تا شهریور 92) 
ارتباط مستقیم با ریاست