ارتباط با رئیاست موسسه آموزش عالی کار - واحد خرمدره
منشی و مسئول دفتر ریاست : خانم  قاسمی
داخلی 24