معرفی معاونت اداری و مالی
نام و نام خانوادگی : اسماعیل مقدم
تحصیلات: کارشناسی ادبیات فارسی
سمت : مدیر امور اداری و پشتیبانی
سابقه فعالیت : مشاهده ی سابقه ی فعالیت ها  
ارتباط مستقیم با معاونت اداری و مالی
02435537990