امور تربیت بدنی
عکس های صعود به قله خشچال
صعود قله 4850 متری علم کوه (گرده آلمان ها)       
صعود به قله دماوند