مدیر فرهنگی
نام و نام خانوادگی: نرگس معصومی گازرخانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد تاریخ
سابقه فعالیت:به مدت 13 سال
سمت:مدیر دانشجویی و فرهنگی
شماره تماس:02435533011