معرفی مدیر تحصیلات تکمیلی
ارتباط مستقیم با مدیر
نام و نام خانوادگی: حسن عابدی
تحصیلات: دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
سمت: مدیر تحصیلات تکمیلی  مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره
شغل: عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره
سوابق اجرایی و آموزشی
 
- حسابرس سازمان حسابرسی در سالهای 75-1372و 80-1377
- عضو کمیته علمی - تخصصی حسابداری دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 91 تاکنون
- مشاور بازاریابی مؤسسه مالی و اعتباری مهر استان قزوین در سالهای 92-1391
- عضو جامعه مدیریت و تولید تراز از سال 86 تاکنون به آدرس
www.wcm-society.com
- مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره از سال 93 تاکنون
- مدیر گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره