اطلاعیه مهم تحصیلات تکمیلی
صورتجلسه  تحصیلات تکمیلی 95/02/22
به نام خدا
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
موضوع:
بررسی پارامترهای اثر گذار در رشد و توسعه فرهنگ مالیاتی در میان پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده
استاد راهنما: آقای دکتر حسن عطری
استاد مشاور: آقای دکتر محمد همتی فر
استاد داور: آقای دکتر ایمان آریا فرد
دانشجو: علی ذوالفقاری
زمان: پنجشنبه 1395/12/11 ساعت 12
دریافت فرم های مربوط به پروپوزال