معرفی معاونت آموزشی
نام و نام خانوادگی : محمد همتی فر
تحصیلات: دکتری مهندسی صنایع - اتوماسیون
عضو هیئت علمی گروه: مهندسی صنایع
   
سابقه آموزشی و اجرایی
   
1- معاون آموزشی مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره از سال 94 تا کنون
2- مدیر گروه رشته مهندسی صنایع مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره از سال92 تاکنون
3- مدیر گروه رشته های مدیریت مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره از سال 93 تا 94
4- مدرس دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پیام نور از سال86 تاکنون
   
ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی
02435526560