مدیریت  بازرگانی -کاردانی
مدیر گروه: دکتر حسین عابدی
مشاهده و دانلود رزومه
مشاهده و دانلود چارت رشته
کارشناس رشته:
معصومه سلیمانی
شماره تماس:
02435526550 داخلی 36
پیوندهای تخصصی
 
دکتر حسن عطری عضو هیئت علمی
مشاهده و دانلود رزومه
دکتر اقدم محمد لو استاد مدعو
مشاهده و دانلود رزومه