علمی کاربردی - معماری
مدیر گروه رسول پهلوان پور
مشاهده و دانلود رزومه
مشاهده و دانلود چارت رشته
کارشناس آموزش:
مهسا میرزاآقایی
شماره تماس:
02435526550 داخلی 31
پیوندهای تخصصی
اساتید مدعو تخصصی
مشاهده و دانلود رزومه
زهره قنبری تیلمی
دانلود فایل فرآيند انجام پروژه طراحي نهايي