حسابداری بازرگانی - کاردانی ناپیوسته
مدیر گروه: ایمان آریا فرد
مشاهده و دانلود رزومه
اساتید مدعو تخصصی:
مشاهده و دانلود چارت درسی رشته
کارشناس رشته:
پروین امینی
شماره تماس:
02435526550 داخلی 17
پیوندهای تخصصی
جعفر مولایاری
مشاهده و دانلود رزومه
انجمن حسابداران مدیریت آمریکا
انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان
فدراسیون بین المللی حسابداران
انجمن حسابداران خبره
جامعه حسابداران رسمی ایران