اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت پروژه- مدیریت پروژه: آقای دکتر محمد همتی فر

اعضای هیأت علمی گروه آموزشی  فنی مهندسی و مهندسی مکانیک:
آقای مهندس ابوالفضل محرمی، آقای دکتر صادق حسینی، آقای مهندس ناصر بابایی
اعضای هیأت علمی گروه آموزشی حسابداری: آقای دکتر  ایمان آریافرد

اعضای هیأت علمی گروه گروه آموزشی مدیریت (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و تمام گرایشهای آن):

آقای دکتر حسن عطری، آقای دکتر حسین عابدی، آقای دکتر محمد همتی فر، آقای دکتر ایمان آریا فرد

اعضای هیأت علمی گروه آموزشی کامپیوتر- نرم افزار:  آقای مهندس مهدی محبی
اعضای هیأت علمی گروه آموزشی معماری: آقای دکتر رسول پهلوان پور

اعضای هیأت علمی گروه آموزشی علوم پایه: آقای حسین ذوالفقاری