تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی دوم 97-96
ثبت نام
96/11/01 لغایت 96/11/08
ثبت نام با تأخیر
  96/11/11 لغایت 96/11/15
شروع کلاسها
96/11/08
حذف و اضافه
96/11/24 لغایت 96/11/27
حذف اضطراری
97/02/25لغایت 97/02/27
پایان کلاسها
97/03/13
شروع و پایان امتحانات
  97/03/20 لغایت 97/04/08