تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی اول 97-96
ثبت نام
96/06/12 لغایت 96/06/19
ثبت نام با تأخیر
  96/06/22 لغایت 96/06/26
شروع کلاسها
96/06/19
حذف و اضافه
96/07/03 لغایت 96/07/06
حذف اضطراری
96/09/27لغایت 96/09/30
پایان کلاسها
96/10/07
شروع و پایان امتحانات
  96/10/11 لغایت 96/10/28