اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد دانشجویان جدید الورود (زمانبندی و مدارک لازم)
دانلود  متن اطلاعیه ثبت نام و زمانبندی
دانلود برگه انتخاب واحد ارشد مدیریت مالی
دانلود برگه انتخاب واحد ارشد مدیریت بازرگانی - بین الملل
دانلود برگه انتخاب واحد ارشد مدیریت بازرگانی -بازازیابی
برنامه کلاسی مقاطع ارشد در کلیه گرایشها فقط روزهای پنج شنبه برگزار می گردد.