اطلاعیه مربوط به زمان تحویل دروس پروژه و کارآموزی در نیمسال تحصیلی اول 96-95
کلیه دانشجویانی که در ترم جاری واحد کارآموزی و یا پروژه را أخذ نموده اند،  مؤظف هستند حداکثر تا  تاریخ  95/11/1 گزارش کار خود را به استاد مربوطه تحویل و أخذ نمره نمایند  در غیراینصورت عواقب ناشی از آن به عهده خود دانشجو بوده و  بایستی واحد کارآموزی و پروژه را در نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95 تمدید نمایند.